fbpx

Centrum Szkoleniowe Graficom

Szkolenia RODO, Inspektor Ochrony Danych, wdrażanie procedur, bezpieczeństwo, audyt IT, coaching, kursy językowe, szkolenia IT

Najnowszy wpis

Ochrona danych w sektorze publicznym

W polskim porządku prawnym wprowadzane przez RODO zasady ochrony danych osobowych doprecyzowuje nowa ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., która obowiązuje już od 25 maja 2018 r. Nowe przepisy przewidują m.in. wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie…

Szkolenia – bezpieczeństwo IT, RODO

Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz świadomości obowiązku ochrony informacji stanowi dowód dojrzałości kierownictwa firmy, przedsiębiorstwa, czy jednostki samorządowej. Jest to wymóg bezpieczeństwa, na który stać każdego przedsiębiorcę bez względu na wielkość organizacji.

Ochrona danych a udzielanie informacji przez telefon

W artykule przedstawiono stanowiska wyrażone w orzecznictwie, przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawicieli nauki prawa. 

Przestrzeganie RODO to obowiązek Administratora Danych

Ponieważ RODO nie definiuje wprost tego, czym w praktyce są polityki administratora, należy sięgnąć do art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 RODO. Zgodnie z tymi przepisami ADO musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało…

Czy Wyznaczenie inspektora ochrony danych – dla jednych podmiotów to obowiązek, dla innych – rozwiązanie opcjonalne?

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkiem wielu administratorów i podmiotów przetwarzających jest powołanie IOD. Taki obowiązek występuje w przypadku wszystkich organów i podmiotów publicznych, niezależnie od zakresu przetwarzanych danych.

Ochrona danych osobowych w Biurach Rachunkowych

Ochrona danych osobowych w Biurach Rachunkowych. W kontekście wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) istotne stają się wymogi jakim sprostać powinny biura rachunkowe. Codzienne czynności realizowane przez biura rachunkowe sprawiają, że trzeba na nie spojrzeć jako na podmioty…

Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej

Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów szczególnych, bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Co to oznacza w praktyce. 

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestrowanie czynności przetwarzania. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich obligatoryjne składniki, niemniej przepis ten może budzić wątpliwości co do…

IOD zamiast ABI jak powiadomić Prezesa Urzędu

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) został „zastąpiony” 25 maja tego roku przez inspektora ochrony danych (IOD). RODO zmieniło nie tylko nazwę tej funkcji, ale także wymagania wobec osoby, która miałaby ją pełnić w organizacji oraz rozszerzyła zakres jej obowiązków. Wyznaczenie IOD…

Zalecenia PUODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne.