Menu

RODO

Informujemy naszych Klientów, ze firma Graficom wdrożyła Procedury i Politykę bezpieczeństwa zgodna z RODO i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 uprzejmie informujemy, że:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dariusz Mierzwa Graficom, mający siedzibę w Chorzowie, ul. Bożogrobców 3.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA – Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: d.mierzwa@graficom.pl lub telefon +48 601716403 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Graficom jest – Dariusz Mierzwa, tel. +48 601 716 403, e-mail: iod@graficom.pl 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi świadczonych usług rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i wykonywanie szczególnych zadań zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji działań gospodarczych, teleinformatycznych i informacyjnych w Graficom podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH – Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom współpracującym z Graficom na podstawie umów powierzenia.

7. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE – Dane mogą być przetwarzane przez administratorów portali społecznościowych jak Facebook, Instagram, Tweeter, Pinterest, Linkendin, etc. po wykonaniu czynności „lubię to”, lub wybraniu funkcji „udostępnij”

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

9. PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA – W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH – Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.

11. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Graficom oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wraz z Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.