Szkolenia EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT “Szansa na nową pracę” – WND-RPSL.07.04.02-24-0374/15

Zapraszamy do udziału w projekcie “Szansa na nową pracę” W projekcie będą mogli uczestniczyć byli pracownicy przedsiębiorstw restrukturyzowanych z województwa śląskiego, Wśród grupy docelowej zakładamy udział osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, m.in na skutek restrukturyzacji. Cel główny projektu oraz planowane wskaźniki bezpośrednio wpłyną na realizację celu szczegółowego programu operacyjnego: “złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie”. Po przez objęcie 40 os.(28 Kobiet,12 Mężczyzn) wielowymiarowym wsparciem i kompleksową pomocą (szkolenia zwiększające kwalifikacje zawodowe oraz doradztwo, coaching i szkolenia sprzyjające budowaniu poczucia własnej wartości jak i zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Cele projektu: podniesienie poziomu zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 40 osób (28 K, 12 M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej przewidzianych do zwolnienia z pracy w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. śląskiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń zawodowych oraz staży w okresie od 01.09.2016 do 31.01.2018. Efekt końcowy: co najmniej 50 % uczestników podejmie zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, co najmniej 28 uczestników uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, co najmniej 20 osób podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie po opuszczeniu programu

Dofinansowanie projektu z UE: 915 750,00 zł  www.mapadotacji.gov.pl

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura projektu: Centrum Szkoleniowe Graficom w okresie od 01 września 2016 roku do 15 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy UP
 2. Zaświadczenie pracodawcy i wypowiedzeniu umowy
 3. Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika
 4. Karta oceny formalnej kwestionariusza osobowego

KRYTERIA rekrutacji:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • osoby bezrobotne (które utraciły racę w ostatnich 6 m-cy) lub osoby pracujące, którym grozi utrata pracy z przyczyn zakładu pracy,
 • samotnie wychowujący rodzice,
 • wielodzietne rodziny,
 • w przypadku szkolenia z j. obcego wyniki testu wstępnego określającego poziom językowy.

W ramach projektu każdy uczestnik projektu otrzyma następujące wsparcie:

 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching
 • Kurs komputerowy – zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komp., popularnymi programami komp.: MS Office (Word, Excel, Power Point itp.), aplikacjami biurowymi, Internetem oraz programami graficznymi. Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzony test znajomości oraz badanie oczekiwań i potrzeb chętnych do udziału w projekcie i wtedy zostaną utworzone konkretne grupy szkoleniowe. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie pod warunkiem udziału w 75% zajęć i zdaniu praktycznego testu końcowego. Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony zewnętrzny egzamin weryfikujący znajomość obsługi komputera przez Uczestników/ki projektu. Będzie to egzamin przeprowadzony przez zewnętrzny niezależny podmiot.
 • Doradztwo psychologiczne
 • Kurs językowy – kurs. jęz angielskiego, lub niemieckiego, Zajęcia będą odbywać się w gr. średnio 10-osobowych na poziomie podstawowym i/lub średnio zaawansowany. Podczas rekrutacji do projektu uczestnicy napiszą test kwalifikujący do danej gr. językowej. Szkolenie pozwoli nabyć/rozwinąć kompetencje językowe w zakresie posługiwania się j. obcym. Program nauczania: typowe syt. komunikacyjne,
 • STAŻ ZAWODOWY (Płatny) – Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie 6 miesięczny płatny staż u pracodawcy celem nabycia doświadczenia zawodowego. Po stażu każdy uczestnik otrzyma referencje.  Miejsca na staż będą wyszukiwane przez pośrednika pracy i będą konsultowane zarówno z Uczestnikami jak i doradcą zawodowym, aby w pełni wykorzystać potencjał Uczestników oraz zapewnić jak największe szanse na znalezienie pracy. Zgodnie z wytycznymi wszyscy uczestnicy otrzymają ubezpieczenie, badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu.
 • POŚREDNICTWO PRACY – w okresie od IV 2017 do IX 2017 Uczestnicy będą mieli dostęp do indywidualnego pośrednika pracy. Osoba będzie odpowiedzialna za szukanie ofert pracy dla Uczestników projektu, jak i wyszukiwanie miejsc na staż.

Rekrutacja do projektu „Szansa na nową pracę” będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich grup szkoleniowych wraz z utworzeniem list rezerwowych. Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa znajdują się w REGULAMINIE UCZESTNICTWA.

Preferowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). (+ 10 dodatkowych punków) oraz osoby z niskim wykształceniem (podstawowe, gimnazjalne). Nabór będzie odbywał się przed każdą z dwóch edycji – w wrześniu 2016 (I edycja), w styczniu 2017 (II edycja),  w marcu i kwietniu 2017 ostatnia grupa. W razie zbyt dużej liczby zgłoszeń do projektu wejdą os. z najmniejszymi dochodami na członka rodziny. Podczas procesu rekrutacji będzie przyjęta zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz nie będziemy nikogo dyskryminować, niezależnie od rasy, stopnia niepełnosprawności czy wyznania. Po wyselekcjonowaniu kandydatów zostaną oni zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym, który dokona weryfikacji predyspozycji zawodowych kandydata do projektu. Kandydaci o podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania, bądź odrzucenia zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni od przeprowadzonej rozmowy.

zgłoszenie kandydatów:

GRAFICOM tel. 32 34 34 500, tel. kom.  727 570 604