Menu

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06

15 października 2016 - Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Plik do pobrania w formacie *.pdf

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).