Menu

Zakres danych – pozyskiwanych przez gminy w deklaracjach śmieciowych nie może być zbyt szeroki!

11 marca 2020 - Aktualności
Zakres danych – pozyskiwanych przez gminy w deklaracjach śmieciowych nie może być zbyt szeroki!

Rada gminy, określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie może wymagać podania szerszego zakresu danych, niż ten określony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przypomina Prezes UODO

Jak stanowi art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych:

Gminy nie są zatem uprawnione do pozyskiwania szerszego niż określony w tym przepisie zakresu danych osobowych właściciela nieruchomości, który jest zobowiązany do złożenia deklaracji śmieciowej, a tym bardziej do pozyskiwania danych osobowych osób zamieszkujących daną nieruchomość. Nie mogą więc żądać podania przez właściciela nieruchomości np. daty urodzenia czy imion ojca oraz matki, jak również danych osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym czy ich numeru PESEL, co potwierdza także orzecznictwo (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1459/16).

Ponieważ stosowana w gminach praktyka bywa nieprawidłowa, Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uczulenie na tę kwestię właściwych podmiotów nadzorczych w tym zakresie, tak by przyjmowane w uchwałach rozwiązania nie prowadziły do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązków niewynikających z ustawy. Podkreślił, że ich dowolne ukształtowanie, wbrew pierwotnym uprawnieniom ustawowym, będzie oznaczać naruszenie wynikających z RODO zasad – legalizmu, proporcjonalności i celowości. W odpowiedzi resort wskazał, że przekazał wystąpienie Prezesa UODO do wszystkich prezesów regionalnych izb obrachunkowych, które są organem właściwym do oceny uchwał dotyczących określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.