Menu

Informacja publiczna a portal społecznościowy

17 listopada 2019 - Aktualności
Informacja publiczna a portal społecznościowy
Czy dane podawane za pośrednictwem tego profilu stanowią informację publiczną? Czy informacją publiczną są również dane osoby prowadzącej ten profil? Zarówno informacje wskazywane na profilu jednostki samorządowej na portalu społecznościowym, jak i dane osoby prowadzącej ten profil stanowią informację publiczną.

Informacje publikowane przez jednostkę samorządową na portalu Facebook lub innym portalu społecznościowym stanowią informację publiczną. To oczywiste, są one przecież po prostu publicznie dostępne (publicznie udostępnione przez organ).

Mniej oczywista jest już kwestia, czy informację publiczną stanowią dane osoby prowadzącej profil jednostki samorządowej na portalu społecznościowym. Artykuł 61 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej kreują obszerną definicję „informacji publicznej”. Jest to „każda informacja o sprawach publicznych”. Informacja publiczna podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu przez podmioty wnioskujące o dostęp do takiej informacji. Konstytucja stwierdza, że prawo do pozyskiwania takich informacji obejmuje także informacje o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wytwarzającym informację publiczną są przede wszystkim organy władzy publicznej (w tym osoby pełniące funkcje publiczne), ale także wszelkie inne podmioty, które choćby w jakimś niewielkim wycinku swojej działalności wykonują zadania publiczne lub gospodarują mieniem publicznym. Informacją publiczną jest więc informacja o tym, który pracownik jednostki samorządowej prowadzi profil tej jednostki.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2015 r. (I OSK 1860/14), osoba pełniąca funkcje publiczne to nie tylko osoba działająca w sferze imperium (władcze działanie administracyjne), ale również ta, która wywiera wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym. Wystarczy, aby danej osobie przysługiwał nawet bardzo wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej, aby móc powiedzieć, że pełni ona funkcje publiczne (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r., K 17/05). Nie jest przy tym konieczne, aby osoba taka była uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych. Może to być właśnie osoba prowadząca publiczny profil na portalu społecznościowym.

Nie zapominamy o RODO

Przetwarzanie danych osobowych będzie dopuszczalne, jeśli spełniona jest jedna z przesłanek w ramach art. 6 ust. 1 RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane, m.in. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W każdej sprawie konieczne jest przeanalizowanie możliwości realizacji prawa do informacji publicznej w sytuacji, gdy w tej informacji zawarte są jednocześnie dane osobowe. Wobec tego, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia musi przeanalizować, czy dane osobowe zawarte w informacji publicznej mieszczą się w sferze prywatności osoby fizycznej, podlegają ochronie jako informacje niejawne lub jako tajemnica ustawowa bądź tajemnica przedsiębiorstwa. W razie uznania, że w danym konkretnym przypadku to właśnie zaistnieje, organ może w drodze decyzji odmówić udostępnienia informacji publicznej bądź też jej udzielić, jednakże po uprzednim zanonimizowaniu danych podlegających ochronie z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 5 ust. 1−2a ustawy.

UwagaAnonimizacja zazwyczaj będzie się sprowadzać do usunięcia personaliów osoby fizycznej.