Menu

Szansa na nową pracę

17 października 2017 - Aktualności
Szansa na nową pracę

 

Celem projektu jest wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej przewidzianych do zwolnienia z pracy w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy oraz zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy. Poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów projektu oraz aktywna promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie województwa śląskiego, w szczególności pracowników ze spółek węglowych.

Rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe na różnych poziomach przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym promujących wielojęzyczność.

W ramach projektu WND-RPSL.07.04.02-24-0374/15 „Szansa na nową pracę” – współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy.

Nabór będzie odbywał się przed każdą z dwóch edycji – w wrześniu 2016 (I edycja) oraz w styczniu 2017 (II edycja). W razie zbyt dużej liczby zgłoszeń do projektu wejdą os. z najmniejszymi dochodami na członka rodziny. Podczas procesu rekrutacji będzie przyjęta zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz nie będziemy nikogo dyskryminować, niezależnie od rasy, stopnia niepełnosprawności czy wyznania. Po wyselekcjonowaniu kandydatów zostaną oni zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym, który dokona weryfikacji predyspozycji zawodowych kandydata do projektu. Kandydaci o podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania, bądź odrzucenia zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni od przeprowadzonej rozmowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT “Szansa na nową pracę” – WND-RPSL.07.04.02-24-0374/15

W projekcie będą mogli uczestniczyć byli pracownicy przedsiębiorstw restrukturyzowanych z województwa śląskiego, Wśród grupy docelowej zakładamy udział osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, m.in na skutek restrukturyzacji. Cel główny projektu oraz planowane wskaźniki bezpośrednio wpłyną na realizację celu szczegółowego programu operacyjnego: „złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie”. Po przez objęcie 40 os.(28 Kobiet,12Mężczyzn) wielowymiarowym wsparciem i kompleksową pomocą (szkolenia zwiększające kwalifikacje zawodowe oraz doradztwo, coaching i szkolenia sprzyjające budowaniu poczucia własnej wartości jak i zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Projekt jest adresowany do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 m – cy przed przystąpieniem do projektu.

Byli pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP z woj śląskiego i/lub przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwający negatywne skutki zmiany gospodarczej, a także znajdujących się w sytuacji kryzysowej; Zapraszamy osoby z województwa śląskiego, w wieku 18 +. Podczas rekrutacji preferowani będą byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). Preferowane będą osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym.

KRYTERIA rekrutacji:

Preferowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). (+10 dodatkowych punków) oraz osoby z niskim wykształceniem (podstawowe, gimnazjalne). Nabór będzie odbywał się przed każdą z dwóch edycji – w wrześniu 2016 (I edycja) oraz w styczniu 2017 (II edycja). W razie zbyt dużej liczby zgłoszeń do projektu wejdą os. z najmniejszymi dochodami na członka rodziny. Podczas procesu rekrutacji będzie przyjęta zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz nie będziemy nikogo dyskryminować, niezależnie od rasy, stopnia niepełnosprawności czy wyznania. Po wyselekcjonowaniu kandydatów zostaną oni zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym, który dokona weryfikacji predyspozycji zawodowych kandydata do projektu. Kandydaci o podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania, bądź odrzucenia zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni od przeprowadzonej rozmowy.